top of page

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het Engels)

BEDRIJFSGEGEVENS

Praktijk Womens-Essence is gevestigd in de Parklaan 102, 9150 Bazel. De praktijk is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0661.1820.0409. Het betreft een eenmanszaak waarvoor ik, Michèle Van den Bergh, verantwoordelijk ben. Er zijn geen andere personen in dienst.  Indien u niet zwanger bent, ben ik de enige persoon die uw persoonsgegevens vastlegt, gebruikt en verwerkt.  Indien u zwanger bent kunnen mijn collega's van geboortehuis ISIS uw gegevens tevens inkijken om een goede samenwerking te garanderen.

Contactgegevens:

Mail: info@womens-essence.com

Telefoon: 0473/ 49. 57.03

Internet: www.womens-essence.com

Geboortehuis Isis

contactpersoon Annemie Inion

Mail: annemie_vroedevrouwe@msn.com

Telefoon: 0495/30.02.99

Internet: www.geboortehuisisis.be

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PATIËNTEN

Persoonsgegevens van patiënten worden door beide praktijken verwerkt ten behoeve van het behandelproces.

Voor vroedkundige begeleiding stel ik per patiënt een elektronisch dossier op. Tijdens de anamnese vraag ik volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geboortedatum, beroep, zwangerschapsgegevens en gezondheidsgegevens (fysiek, mentaal, psychisch). In het dossier noteer ik bij elke sessie mijn vroedkundige bevindingen en wat de patiënt me vertelt aangaande zijn gezondheid en hoe de klacht(en) waarvoor ik de patiënt behandel evolueren.  Voor het elektronisch dossier gebruik ik het programma Patientmanager, een online programma waartoe enkel ik via een persoonlijk paswoord toegang heb. Via deze link kan u lezen hoe Patientmanager omgaat met uw gegevens: x

Voor Integral Pelvic Therapy stel ik een onedrive dossier op.  Patiënten vullen zelf een intakeformulier in via mail.  Ik vul het dossier aan met mijn bevindingen na elke behandeling en wat ik behandel, alsook wat de patiënt me vertelt aangaande zijn gezondheid en hoe de klacht(en) waarvoor ik de patiënt behandel evolueren.   Dit dossier wordt ten behoeve van het behandelproces bewaard gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u met mij deelt, worden niet gedeeld met derden. Enkel indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

– mijn bankzaken. Deze worden geregeld via Fortis. Zij verwerken de betalingen en hebben daarmee toegang tot uw gegevens.

– mijn e-mail en website via de host Wix. Ik deel uw gegevens niet actief met hen, maar in principe hebben ze toegang tot mijn mail en website. 

– mijn boekhouding via Serge Cleerbout te Sint-Amands. Ik deel mijn facturen, betalingsoverzichten en bankgegevens met hen, dus uw naam en bankrekeningnummer kan mogelijk met hen gedeeld worden.

 

BINNEN DE EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

GEBRUIK VAN COOKIES

Ik gebruik geen cookies en houd dus geen gegevens bij van activiteiten op mijn website.

BEVEILIGING

Via mijn computer en mobiele apparaten heb ik toegang heb tot vastgelegde gegevens in Patientmanager en mijn zakelijke mail. Deze accounts zijn beiden met een paswoord beveiligd.

Het  onedrive dossier dat ik opstel voor Integral Pelvic Therapy en VLOW, wordt bewaard in een folder achter een wachtwoord.

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden door een hack, een verlies van een apparaat of doordat iemand onbedoeld toegang tot mijn bestanden met persoonsgegevens heeft gehad, dan zal ik dit zo snel mogelijk, zo mogelijk binnen de 72 uur, melden bij de Autoriteit Persoonsgevens. Wanneer er geen ricico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen hoef ik dit niet te doen. Ik zal het datalek dan echter wel intern vastleggen en documenteren waarbij het datalek, de gevolgen en de genomen maatregelen beschrijf.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met me op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met me op.

bottom of page